Om nettstedet

Kulturrådet har etablert en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Denne verdensomspennende avtalen legger til rette for at folk skal kunne ta vare på kulturelle praksiser og kunnskap som videreføres fra generasjon til generasjon og som gir opplevelse av kontinuitet og identitet.

Immateriellkulturarv.no inneholder en del av de tradisjoner, praksiser og den kunnskap som finnes, men vi trenger flere bidrag for å få mer kunnskap om immateriell kulturarv i Norge. Fortegnelsen er åpen for alle og du er velkommen til å registrere de skikker, tradisjoner og kunnskap som du mener bør være med i en slik oversikt.

Hva er immateriell kulturarv?

Immateriell kulturarv kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet. Kunnskapen eller praksisen er blitt overført fra folk som har levd før deg, og den er fremdeles i bruk. Ulike kulturuttrykk, praksiser og kunnskap føres videre gjennom aktive handlinger og ofte på bakgrunn av kreative tilpasninger og endringer, men uttrykkene mister ikke sitt særpreg. I denne sammenhengen er vi spesielt opptatt av prosessen som fører til at den tradisjonelle kunnskapen holdes i hevd og lever videre. Denne prosessen fører til at enkeltpersoner som oftest representerer et større fellesskap av utøvere

Verdensomspennende avtale

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003, og i Norge går den gjerne under navnet kulturarvskonvensjonen. Til nå har over 170 statsparter sluttet seg til den internasjonale avtalen, deriblant Norge. Statspartene som har ratifisert avtalen skal sette i gang tiltak for å sikre immateriell kulturarv innenfor sine grenser. Den nasjonale fortegnelsen er ett av flere tiltak som skal bidra til å løfte arbeidet på feltet. Et av kravene fra UNESCO er at fortegnelsen skal oppdateres jevnlig, det vil si at statsparten skal ha oversikt over arbeidet til de miljøer som omfattes av konvensjonen. Bidragsytere som registrerer sine bidrag på fortegnelsen vil derfor bli bedt om å oppdatere informasjon om arbeidet med tre års mellomrom.

Nasjonalt ansvar

Kulturrådet har ansvaret for å gjøre konvensjonen kjent i Norge og har blant annet arbeidet med informasjon og bevisstgjøring. Dette arbeidet gjør vi sammen med mange organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Målet er å bygge kunnskap og videreføre kompetanse om arbeid med immateriell kulturarv. De ulike praksisene og tradisjonene har stor verdi for menneskene og miljøene som holder dem i hevd. Dette mangfoldet er en ressurs for menneskehetens framtid.

Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for fortegnelsen og forbeholder seg retten til å fjerne innlegg som ikke passer med tjenestens profil. Bidrag som ikke følger kravene til oppdateringer vil også kunne bli slettet. Utøvere/utøvermiljøer må ha rettigheter til det materialet du/dere legger ut og følge norske opphavsrettsregler. Kontakt oss dersom dere ønsker å slette egne innlegg.

Hvorfor en nasjonal fortegnelse?

Arbeidet med fortegnelsen skjer innen rammen av UNESCOs konvensjon av 2003.

Kulturrådet har arbeidet systematisk med å bygge kunnskap om konvensjonen og en nasjonal fortegnelse vil kunne bidra til dette. Vi mener at fortegnelsen vil:

  • vise mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge
  • gjøre kulturarvens ulike praksiser og uttrykk synlig for flere
  • lede folk til mer kunnskap om slike tradisjoner og praksiser
  • gi informasjon som øker etterspørselen etter lokalt forankrede skikker og tradisjoner
  • øke anerkjennelsen av egen og andres kulturarv
  • spre god praksis for å videreføre denne delen av kulturarven